Všeobecné Obchodní Podmínky Asten Hotels s.r.o. a Tasty Solutios s.r.o. 

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • firma Asten Hotels s.r.o. se sídlem na adrese U Železné Lávky 567/12,  Praha 1, 118 00, registrována pod identifikačním číslem 24166898 (provozující jednotlivé hotely jako ubytovatel, jmenovitě: Hotel Savoy Špindlerův Mlýn, Hotel Soyka Špindlerův Mlýn, Hotel Klárov Praha, Hotel Golden Key PrahaRezidence Dvořák Praha), dále jen jako „Hotel“ nebo "Asten Hotels s.r.o.".
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.), dále jen "Host"
 • firma Tasty Solutios s.r.o. se sídlem na adrese Bedřichov 23, 543 51 Špindlerův Mlýn, registrována pod identifikačním číslem 24164631 (provozující restaurace, jmenovitě: Restaurace Savoya v Hotelu Savoy Špindlerův Mlýn a restaurace Soyka v hotelu Soyka Špindlerův Mlýn  dále jen jako „Hotel“ nebo "Restaurace"

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu výše, Asten Hotels s.r.o. nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH. Městský poplatek ve výši 50Kč nebo 30Kč osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování. Tento poplatek Host uhradí na recepci Hotelu.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti, Asten Hotels s.r.o. akceptuje měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK. Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo na používání interního směnného kurzu mezi CZK a EUR. 
 • Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Asten Hotels s.r.o. je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.
 • V případě, kdy Host během pobytu musí předčasně odjet a ubytuje za sebe jiného Hosta, tedy v případě, kdy se mění osoby na pokoji, Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo za tuto změnu účtovat servisní poplatek ve výši 1.500 Kč. 

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor. Pro úplnost - toto právo nevytváří nárok hosta na využití služeb restaurace a baru před předchozí rezervace a ani nevytváří nárok na rezervaci konkrétního stolu v restauraci/baru. 
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Hotelem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v jakémkoliv hotelu Asten Hotels s.r.o., aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Asten Hotels s.r.o., včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Asten Hotels s.r.o. neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu rezervovaného Hotelu.
 • Doba přihlášení do hotelů je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Asten Hotels s.r.o. za poplatek.
 • Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s Asten Hotels s.r.o.  za poplatek.
 • Všechny hotely a restaurace Asten Hotels s.r.o. a Tasty Solutions s.r.o. jsou nekuřácké. Toto se vztahuje na veškeré tabákové výrobky, vapovací zařízení, e-cigarety, vodní dýmky a jakékoliv další podobné zařízení. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje Hotelu, v případě veřejných prostor jako restaurace, recepce, bar apod může penále být účtováno až do částky 800 EUR. Toto se vztahuje pobyty indviduálních hostů a také na pobyty fireních akcí. Kouření je možné pouze mimo prostory hotelu.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutu až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.
 • Ubytovaní zvířete/psa v hotelích společnosti Asten Hotels s.r.o. je možné za příplatek 950,- Kč za den a zvíře. Majitel ubytovaného zvířete/psa, nese plnou zodpovědnost za následky jeho chování. Pokud během pobytu v hotelu společnosti Asten Hotels s.r.o.  dojde k poškození majetku ať už v ubytovací, restaurační nebo jiné části hotelu., vyhrazují si tyto právo na úhradu vzniklé škody a to včetně případného vyřazení pokoje na dobu nutnou k jeho opravě. Toto se vztahuje i na škody zjištěné po odjezdu hosta a Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo na doúčtování nákladů zpětně. V případě hlučnosti psa či poškozování majetku hotelu si  společnost Asten Hotels s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit. Maximální počet mazlíčku v hostovském pokoji je stanoven na 2. 
 • "Hotel" si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit/zakázat možnost vstupu hostů se zvířaty/psy do "Hotelem" provozovaných hotelových pokojů, restaurací, barů a všech veřejných prostor.  
 • Rodiče nesou zodpovědnost za chování a způsobené škody svých dětí během pobytu. Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit / přerušit pobyt, pokud se děti / hosté budou chovat neadekvátně během svého pobytu. Příplatky za děti se pohybuji v závislosti na lokalitě a věku dítěte od 250,- do 1550,- Kč za noc a dítě a to také za dítě spící v posteli rodičů. Asten Hotels s.r.o. nenese zodpovědnost za to, pokud si hosté o ceně pobytu za dítě neověřili během rezervačního procesu a jsou povinni doplatit případné cenové rozdíly na místě před započetím ubytování. 
 • "Hotel" nenese zodpovědnost za chování, zranění a další újmy dětí v dětské herně případně na dětském hřišti. Tuto zodpovědnost nesou výlučně a bez výjimky rodiče dětí. Pravidla chování v dětské herně nebo hřišti najdete zde.
 • V restauracích a barech provozovaných "Hotelem" není dětem povoleno běhat, křičet a hlasitě poslouchat telefon, tablet nebo PC. Pokud se v "Hotelu" nachází animační program, je tento přístupný dětem od 3-let. 
 • Ve všech prostorách Hotelů je bez souhlasu ubytovatele Asten Hotels s.r.o. zakázáno provozování jakékoliv podnikatelské či výdělečné činnosti, a to včetně pořizování zvukových a obrazových záznamů k tomu sloužících pod pokutou ve výši 100.000 Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 • Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
 • V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace z důvodu výjimečné situace - jako např. exkluzivita hotelu, situace související se zdravotním stavem personálu atd,  má Hotel povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení stejné kategorie za stejných finančních podmínek, nikoliv však ve stejné kategorii pokoje. A to v termínu původním nebo náhradním. Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo v tomto případě tuto výjimečnou situaci nekompenzovat nijak jinak než je uvedeno viz výše. Asten Hotels s.r.o. si v tomto případě rozvněž vyhrazuje právo od ubytovací smlouvy odstoupit pokud není jiná dohoda možná.   
 • Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo dle obsazenosti jakéhokoliv hotelu volit způsob snídaně. Snídaně dle rozhodnutí Asten Hotels s.r.o. může být plně bufetová, částečně bufetová nebo plně ala - carte. 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

 • Vznikne-li mezi Asten Hotels coby prodávajícím, a hostem – kupujícím spotřebitelem - spor z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je možnost, že takový spor je možné řešit i mimosoudně, přičemž věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených s námi je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz).
 • Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího - spotřebitele zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Řešit spor mimosoudně prostřednictvím některé z výše uvedených možností není povinností, ale záleží pouze na rozhodnutí hosta, zda se tak rozhodne postupovat
 • Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u Asten Hotels s.r.o. uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace služby nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).
 • Jakožto spotřebitel může host rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1.7.2017 a Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Asten Hotels s.r.o. shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně do ukončení poskytování sjednaných služeb, nebo dle zákona, a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost Asten Hotels s.r.o. IČO: 241 66 898 se sídlem U Železné Lávky 567/12, Praha 1, 118 00 („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.
 • Společnost Tasty Solutions s.r.o. IČO: 241 64 631 se sídlem Harrachova 23, 543 51, Špindlerův Mlýn, („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.
 • Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.
 • Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště, datum narození a spotřebitelské preference mohou být zpracovávány  za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) a za účelem uzavření a plnění smlouvy, včetně uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy.
 • Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovávány za účelem plnění povinnosti Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
 • Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovávány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
 • Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů
 • Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být Správcem zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony
 • Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, číslo pokoje a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude Správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři, exekutoři).
 • Výše uvedené osobní údaje jsou za akceptace zásady minimalizace údajů a dalších zásad vyplývajících z GDPR a souvisejících předpisů minimem, které Správce požaduje za účelem plnění svých práv a povinností, která vyplývají z výše popsaných smluv uzavíraných se subjekty údajů a dále ze shora citovaných zákonů
 • Uvedením emailové adresy ubytovávaná osoba uděluje správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou od uzavření smlouvy a může být kdykoliv odvolán nebo do jejího odvolání. Emailová adresa bude automatizovaně zpracována zaměstnanci Správce a třetím osobám nebude zpřístupněna
 • Citlivé údaje Správce obvykle nezpracovává a od subjektů údajů tedy nepožaduje. Výjimkou mohou být údaje o zdraví subjektu údajů, které subjekt údajů Správci dobrovolně poskytne. Takové údaje pak Správce může využít k tomu, aby subjektu údajů nabídl kvalitnější služby a splnil konkrétní přání subjektu údajů.
 • Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracovním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu
 • Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí
 • Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

 • Asten Hotels s.r.o. I Tasty Solutions s.r.o I U Železné Lávky 567/12, 118 00 Praha 1 I Harrachova 23, 543 51 Špindlerův Mlýn
 • Jiří Gajdošík, Managing Partner I Asten Hotels I Tasty Solutions 
 • jiri.gajdosik@astenhotels.com

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku