Všeobecné Obchodní Podmínky Asten Hotels s.r.o.

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu výše, Hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH. Městský poplatek ve výši 21Kč/osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování. Tento poplatek Host uhradí na recepci Hotelu.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Hotelem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v Hotelu, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu Hotelu.
 • Doba přihlášení do hotelu je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem a za poplatek.
 • Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek.
 • Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor Hotelu. Kouření je možné pouze před Hotelem k místě tomu vyhrazeným.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutu až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.
 • Ubytovaní zvířete/psa v hotelích společnosti Asten Hotels s.r.o. je možné za příplatek 600 Kč za den a zvíře. Majitel ubytovaného zvířete/psa, nese plnou zodpovědnost za následky jeho chování. Pokud během pobytu v hotelu společnosti Asten Hotels s.r.o.  dojde k poškození majetku ať už v ubytovací, restaurační nebo jiné části hotelu., vyhrazují si tyto právo na úhradu vzniklé škody a to včetně případného vyřazení pokoje na dobu nutnou k jeho opravě. Toto se vztahuje i na škody zjištěné po odjezdu hosta a Asten Hotels s.r.o. si vyhrazuje právo na doúčtování nákladů zpětně. V případě hlučnosti psa či poškozování majetku hotelu si  společnost Asten Hotels s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit.
 • Ve všech prostorách Hotelu je bez souhlasu ubytovatele Asten Hotels s.r.o. zakázáno provozování jakékoliv podnikatelské či výdělečné činnosti, a to včetně pořizování zvukových a obrazových záznamů k tomu sloužících pod pokutou ve výši 100.000 Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 • Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
 • V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1.7.2017 a Hotel si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně do ukončení poskytování sjednaných služeb, nebo dle zákona, a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Asten Hotels s.r.o. IČO: 241 66 898 se sídlem Pařížská 1, 110 00 Praha 1, („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Společnost Tasty Solutions s.r.o. IČO: 241 64 631 se sídlem Harrachova 23, 543 51, Špindlerův Mlýn, („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště, datum narození a spotřebitelské preference mohou být zpracovávány  za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) a za účelem uzavření a plnění smlouvy, včetně uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovávány za účelem plnění povinnosti Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovávány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být Správcem zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, číslo pokoje a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude Správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři, exekutoři).

Výše uvedené osobní údaje jsou za akceptace zásady minimalizace údajů a dalších zásad vyplývajících z GDPR a souvisejících předpisů minimem, které Správce požaduje za účelem plnění svých práv a povinností, která vyplývají z výše popsaných smluv uzavíraných se subjekty údajů a dále ze shora citovaných zákonů

Uvedením emailové adresy ubytovávaná osoba uděluje správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou od uzavření smlouvy a může být kdykoliv odvolán nebo do jejího odvolání. Emailová adresa bude automatizovaně zpracována zaměstnanci Správce a třetím osobám nebude zpřístupněna

Citlivé údaje Správce obvykle nezpracovává a od subjektů údajů tedy nepožaduje. Výjimkou mohou být údaje o zdraví subjektu údajů, které subjekt údajů Správci dobrovolně poskytne. Takové údaje pak Správce může využít k tomu, aby subjektu údajů nabídl kvalitnější služby a splnil konkrétní přání subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracovním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

Asten Hotels s.r.o. I Tasty Solutions s.r.o

Pařížská 1, 110 00 Praha 1 I Harrachova 23, 543 51 Špindlerův Mlýn

Jiří Gajdošík, Managing Partner I Asten Hotels I Tasty Solutions 

jiri.gajdosik@astenhotels.com

Informační oznámení EET

INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA  

   (1)  Poplatník  je  povinen  mít  na  místě,  kde  se běžně uskutečňují  evidované  tržby,  umístěno  informační  oznámení,  které je dostatečně   viditelné  a  čitelné,  pokud  to  nevylučuje  povaha  věci. Informační  oznámení  je  poplatník  povinen  umístit  na  internetové  stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

   (2) Obsahem informačního oznámení je

a)      text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Zároveň  je povinen zaevidovat přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  technického  výpadku  pak  nejpozději  do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

nebo

b)      text ve znění " Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“ eviduje-li  poplatník v daném  pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Právo pořízení obrazového a zvukového záznamu

Ve všech prostorách Hotelu je zakázáno provozování jakékoliv podnikatelské či výdělečné činnosti, a to včetně pořizování zvukových a obrazových záznamů k tomu sloužících, bez souhlasu ubytovatele Asten Hotels s.r.o. pod pokutou ve výši 100.000 Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 

 • firma Asten Hotels s.r.o. se sídlem na adrese Pařížská 1073/1, Praha 1 – Staré město, 110 00, registrována pod identifikačním číslem 24166898 (provozující jednotlivé hotely jako ubytovatel, jmenovitě: Hotel Savoy Špindlerův MlýnHotel Soyka Špindlerův MlýnHotel Klárov PrahaHotel Golden Key Praha a Rezidence Dvořák Praha), dále jen jako „Hotel“.

 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.), dále jen "Host"

 • Ve všech prostorách Hotelu je zakázáno provozování jakékoliv podnikatelské či výdělečné činnosti, a to včetně pořizování zvukových a obrazových záznamů k tomu sloužících, bez souhlasu ubytovatele Asten Hotels s.r.o. pod pokutou ve výši 100.000 Kč 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku